Temerrüt Nedir? Temerrüde Düşmek Ne Demek?

TEMERRÜT NEDİR? TEMERRÜDE DÜŞMEK, ALACAKLININ VE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ KAVRAMLARI

Finansal işlemlerde temerrüt kavramı pek çok kez karşımıza çıkar. Borçlarla ya da alacaklarla ilgili olduğundan bilinmesi gerekir. Alacaklı ve borçluya göre de farklılıklar gösterir. Temerrüt ne demek, borsada temerrüt nedir, temerrüte düşmek, temerrüt tarihi, faizi, olasılığı gibi kavramlar neyi anlatır? Temerrüt hakkında merak ettiklerinizi giderecek bir şekilde bu kavramı aydınlattık. Size yine sadece okuması kaldı.

Ekonomide hukuka uygun olmayan şekilde, borçluların borcunu ödeyememesi durumları da söz konusudur. Peki, bu durumlar nasıl giderilir? Hem alacaklının hem de borçlunun canını sıkan “ödeyememe” durumlarında hukuk ne der? Hukukta temerrüt kavramı bu işin neresinde?

wr4et4yyy4
Debt – Borç ve devamında Temerrüt

Ali, Ayşe’ye silgisini geri vermezse Ayşe küser, ancak ya 1 milyon dolarını geri vermezse ne olur? Bu durumlar nasıl çözülür, temerrüt nedir, ne zaman kesinleşir, temerrüde düşmek ne demektir, düşünce ne olur, temerrüt olasılığı, süresi, tarihi ve faizi gibi kavramlar ne anlama gelir?

Temerrüt aydınlatılsın o zaman..

Aşağıdaki yazıda temerrüde dair sırasıyla;

Temerrüt ne demek; temerrüde düşmek ne demek; BDDK ve temerrüt tanımı; temerrüt olasılığı; temerrüde düşme kriterleri; temerrüt sonrası; alacaklının temerrüdü; borçlunun temerrüdü; temerrüt süresi; temerrütün tarihi; temerrüt faizi; borsada temerrüt; temerrüt dahil değildir ne demek; kredi temerrüt başlıklarını bulabilirsiniz..

1.. Temerrüt Nedir?

Borçlanan kişilerin, borcunu artık hukuka aykırı olacak şekilde ödeyememesi durumuna temerrüt denir.

Burada bir parantez açmak gerekir; sadece bu şekilde bakmak yanlış olur, çünkü hem alacaklı tarafından temerrüt tanımı vardır hem de borçlunun temerrüdü tanımı vardır. Alacaklı ya da borçlu taraflardan en az birinin anlaşmaya dair yükümlülüklerini usulüne uygun bir şekilde zamanında gerçekleştirememesi durumunda temerrüt kavramıyla karşılaşırız.

Bu şekilde hukuki şartlarda, borçlunun temerrüdü ve alacaklının temerrüdü olarak ikiye ayrılsa bile temelde temerrüt denilen kavrama, herhangi bir neden ya da nedensiz şekilde borçların ödenmemesinde direnme olarak bakabiliriz.

TDK’da da aslında bu şekilde geçer anlamı. Dik kafalılık, kafa tutma, direnme, ek faiz ödememe durumu, herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödemekte direnme gibi anlamlarla anlatılır.

Temerrüt ne demek kısaca anlattıysak, temerrüt ile ilgili diğer kavramlara geçiş yapalım. Bakalım neler öğreneceğiz.

thyjı8ul8o8o
Finans Piyasalarında “Temerrüt” ve “Temerrüde Düşmek” Kavramları

2.. Temerrüde Düşmek Ne Demek? Temerrüde Düşünce Ne Olur?

Temerrüde düşmek, zamanında ödeyememek anlamına gelmektedir. Alacaklı ve borçlu taraflar arasında yapılan alım satım sonrası, borçlu tarafın gerekli zaman diliminde borcunu ödeyemediği durumları ifade eden tanım temerrüde düşmek olarak bilinir. Borçlu der ki, şu adama şu kadar borcum vardı, temerrüde düştük.

Ancak burada temerrüde düşmek kısmı, hiçbir zaman ödeyemeyecek duruma gelmek ya da tamamen iflas etmek şeklinde anlaşılmamalıdır. Borçlu taraf bir şekilde, borcunun tamamını ya da bir kısmını anlaşılan süre zarfında ödeyemediği durumlarda temerrüde düşmüş olur.

Aslıda yine temerrüde düşmek kavramında da borçlu kişinin temerrüdü ve alacaklının temerrüdü şeklinde iki farklı bakış açısı vardır. Borçlu kişi, anlaşılan ödemeyi zamanında yapmaması ya da yapamaması durumunda temerrüde düşer.

Peki, alıcı taraf nasıl temerrüde düşer? Bu nasıl olur? Taraflardan ödemeyi alacak olan taraf (alıcı), yapılan anlaşmada söz konusu ödemenin karşılığında yerine getirmesi gereken sorumluluğu yapmaz ise ya da ifa edilmiş olan ödemeyi kabul etmezse temerrüde düşmüş olur. Alıcının temerrüde düşmesi de bu şekildedir.

3.. BDDK ve Temerrüt Tanımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak bilinen BDDK, yayımladığı Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ’de, bazı değişiklikler de yaparak perakende alacaklar için temerrüt tanımı konusunda yenilik getirmiş olup temerrüt, borçlu yerine işlem bazında uygulanabilir durumdadır.

Temerrüt konusunda BDDK tarafından, “Borçluya dair herhangi bir borcun temerrüde düşmesi durumunda, peşi sıra, bankaya olan tüm borçları temerrüde düşmeyecek” şeklinde bir düzenleme gelmiştir.

11.04.2019 tarihli yapılan ve de Resmi Gazete’de de yayımlanan bu düzenlemede perakende alacaklıların temerrüt tanımı borçlu üzerinden değil de, söz konusu işlem üzerinden yapılacağı belirtilmiştir. Bu da borçlular sadece ödemesini yapmadığı borçlar üzerinden temerrüde düşecek, bankadaki tüm borçlar temerrüde düşmüş olmayacak manasına gelmekte.

Temerrüt hususunda yapılan bu düzenleme özellikle bankadan kredili ürün satın alan yatırımcılar için ekstra önem arz etmekte.

Aslında sonlarda verilmesi gereken bir başlık. Ancak üst sıralarda verirsek, temerrüde farklı bir bakış açısı sağlar ve konuyu kafanızda daha iyi oturtur diye düşündük.

4.. Temerrüt Olasılığı Nedir?

Borsada ya da piyasalarda ya da herhangi bir finansal olayda temerrüdün ne olduğu kafanıza oturmuştur diye düşünmekteyim. Ancak temerrüt tanımı ile ilgili bazı detaylara yer vermekte de fayda var.

Temerrüdün tanımı değişkenlik gösterebilir. Evet, değişkenlik gösterebilir.

Bu ne manaya gelir? Temerrüt tanımı sözleşmede bahsi geçen varlığın ne olduğuna, sözleşmenin konu olduğu platformdaki düzenleyici otoritenin belirlediği kurallara ya da borçlu kuruluş ile borçlanma şartlarına göre yeri gelir farklı özellikler gösterebilir. Yani anlatmaya çalıştığımız, “Ooo, şu şu şartları sağlamadın temerrüde düştün” gibi bir ifadedeki bahsi geçen şartlar enstrümana, düzenleyici kuruluşa ya da borçlanma şartlarına göre değişebilir.

Temerrüt çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin bir ödeme yükümlülüğünü birkaç gün geciktiren veya iflas kararı aldıran bir borçlu, ya da banka kredilerinde 90 günü aşan geri ödemeleri olan borçlu, ya da çapraz temerrüde yol açan krediye konu olan sözleşme şartlarından birini ihlal eden bir borçlu temerrüde düşme konusunda en temel örnekler olabilir..

Yani bir anlaşmadaki ya da borçlanmadaki temerrüt tanımını iyi bilmek, temerrüt olasılığını hesaplarken son derece önemlidir. Özellikle sözleşmede geçen zaman dilimi büyük önem arz eder.

Temerrüt olasılığı, borçlunun daha önceden belirlenmiş süre zarfında borcunu ödeyememe olasılığına denir.

Bazı şirketlerin temerrüt olasılıklarının diğer şirketlere nazaran daha düşük ya da daha yüksek olduğuna dair önceden tahmin yürütülebilir. Mesela finansal yükümlülüklerinin yanı sıra, yaptığı işlerde daha yüksek nakit akımı elde edebilen şirketler, daha düşük nakit akımı elde eden şirketlere göre daha düşük temerrüt olasılığına sahip görülürler. Yüksek nakit akımı sağlayan aktiflere sahip olan şirketler, bunu yapamayan şirketlere nazaran daha düşük temerrüt riskine de sahiptir. Ayrıca daha stabil bir nakit akımı bulunan şirketler daha düşük temerrüt olasılığına ve de daha düşük temerrüt riskine sahip görülürler. Gibi gibi bu örnekler çoğaltılabilir.

Temerrüt olasılığının nasıl hesaplandığına dair çeşitli veriler var ancak konu çok detaya binmesin diye oralara girmeyeceğiz. Ancak temerrüdün tanımı değişkenlik gösterebildiği için, temerrüt olasılığı hesaplanırken temerrüdün altında yatan sebepler de irdelenmesi gerekir. Bunu bilmek, şimdilik kafi olacaktır.

Kısaca temerrüt olasılığı, mevcut şartlar altında veriler ışığında, ileriki dönemlerde borçlunun temerrüde düşme ihtimalinin değerlendirilmesi ve tahmin edilmesi durumudur.

we4t4yyy4y

5.. Temerrüde Düşme Nasıl Kesinleşir? Kriterleri Nelerdir?

“Ahmet Bey, Hasan Bey’e olan borcunu geciktirdi; temerrüde mi düşmüş oluyor? Temerrüde düşme olayı ne zaman kesinleşiyor? Biri mi karar veriyor? Nasıl anlaşılıyor? Var mı bunun kriterleri” diye soracak olursanız, evet, temerrüde düşmenin kesinleşmesi için kriterleri de var. Borçlunun borcunu ödeyemeyeceğine karar verilmesi için bu kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir.

  • Temerrüde Düşme, Olası Kriterler;

Finansal Güçlük Çekmek; Bireysel ya da şirket bakımından finansal güçlük çekmek, gelir giderlerdeki likidite dengesinde bozulmalar yaşanması sonucu meydana gelir. Bireysel yönden bakıldığında çeşitli işlerin yolunda gitmemesi, bu kişiye dair olumsuz haberlerin duyulmaya başlanması olarak örneklendirilebilir. Şirket bakımından bakıldığında ise şirkete dair duyduğunuz yönetim sorunları, şirketin diğer ortaklarıyla aralarında sorunlar oluşması ya da maliyet raporlarında negatif geridönüşler olması gibi detaylar o şirkete dair finansal güçlük çektiğinin belirtileri olabilir. Finansal güçlük, temerrüt riskini arttıran bir faktördür. Kazançların yatırımın tarihi maliyetine oranının sermaye maliyetinden daha düşük olması durumu da finansal başarısızlık olarak özetlenebilir.

Ödeme Güçlüğü Yaşanması; Bireysel bakımdan bakıldığında, çeşitli kişilere de borcu olduğunu ve ödemediğine dair çeşitli bilgilerin duyulması ödeme güçlüğü yaşadığına dair belirti olabilir. Şirket bakımından ise şirkete dair varlıkların bahsi geçen borç miktarlarını karşılamaya yetmiyor oluşu, şirkete ait zararların şirketin özkaynağını aşıyor durumda oluşu gibi örnekler verilebilir. Şirket vadesi gelen borçlarını karşılayamamaya başlar ve yaşanan bu ödeme güçlüğü temerrüt riskini de arttıracaktır. Şirkete dair haberlerin takip edilmesi de ödeme güçlüğü yaşadığına dair bilgilere ulaştırabilir.

Borçlarda Yeniden Yapılandırmaya Gidilmesi; Bireysel olsun ya da şirket tarafından olsun borçlarda yeniden yapılandırmaya gitmek çoğu defa istenilen zaman dilimi içerisinde borcu ödeyemeyeceğine dair finansal zorluk çektiğinin belirtisidir. Ne alakası var belki diğer fırsatları değerlendiriyordur, diye düşünülebilir ancak başka fırsatları değerlendiriyor olması da var olan borcunu ödeme konusunda sıkıntılar oluşturabilir. Bilinir ki borçlarda yeniden yapılandırılmaya gidilmesi var olan finansal zorlukları aşmak için uygulanır çoğu zaman. Borçluların yeniden yapılandırmaya gitmesi temerrüt oranını ve temerrüt riskini arttırabilir.

Bu kriterler borcun ödenme tarihinden önce gerçekleşiyorsa temerrüt riskini arttırdığına yorulabilir. Borcun ödeme zamanında ya da biraz geçtiği halde gerçekleşiyorsa da temerrütün doğacağına işaret eder.

6.. Temerrüt Yükümlülükleri Yerine Getirilmedi Diyelim, Ne Olur?

Bazı temerrüt olayları da çok sık rastlanıldığı üzere temerrüt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ile sonuçlanabilir. Peki, taraflar temerrüt yükümlülüklerini yerine getirmediğinde ne olur?

Anlaşmadaki taraflardan birisi için temerrüt oluşması durumunda temerrüde düşen taraf ilgili piyasadaki açık durumda gözüken pozisyonları likidite edebilir. İlgili piyasanın ilgili kurumu tarafından da borçlu kişiye ya da borçlu şirkete dair var olan teminatlar nakde çevrilebilir.

Bu duruma rağmen, borçlu taraf yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ilgili piyasanın ilgili kurumu tarafından borcun teminine yönelik başvuruda ve şikayette bulunabilir.

 

7.. Alacaklının Temerrüdü Ne Demek?

İfa etmek; herhangi bir işi veya yapılması gerekeni yerine getirmek ve yapmak olarak geçer tanımlarda. Anlaşma taraflarından borçlunun ciddi, gerçek ve usule uygun şekildeki bir ifa teklifi, alacaklı tarafından haklı bir sebep gösterilmeksizin reddedilmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ifa kısmında payına düşen yükümlülükleri yapmaması durumunda alacaklının temerrüde düşmesi durumu oluşur.

Yani alacaklının temerrüdü kavramı, borçlu tarafından borcun ödemesi yapılacak olmasına rağmen alacaklı kaynaklı problemlerin yaşanması ve borcun ödenmemesi durumuna verilen addır. (Detay için tıklayın.. Alacaklının Temerrüdü)

Alacaklının temerrüde düştüğünün kesinleşmesi için ifa yerindeki sulh mahkemeleri üzerinden karar çıkartılır. Kesinleşmesi durumunda malı tevdi, parayı tevdi ve sözleşmeden dönme gibi seçenekler ön plana çıkar. Borçlu kendine uygun olanı seçer.

Alacaklı temerrüdünün sonuçları arasında en ciddi olanı, masraf ve hasarların borçludan alacaklıya geçmesi hali olarak kabul edilir.

Daha detayları var, birazını ben de yeni öğreniyorum ama o kısımlar borçlar hukuku alanına giriyor ve konuyu çok da saptırmamak gerekir.

8.. Borçlu Ne Zaman Temerrüde Düşer; Borçlunun Temerrüdü Nedir?

Temerrüde düşmek ne zaman kesinleşir, kriterleri nelerdir şeklinde açıkladığımız beşinci maddede borçlu ne zaman temerrüde düşer onu anlatmıştık aslında. Ancak burada da değinmekte fayda var.

TBK olarak geçen Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesi ikinci fıkrasına göre değerlendirilen, borcun ifa edileceği gün anlaşmadaki taraflarca birlikte belirlenmesine halinde, belirlenen tarih geçmesine rağmen borçlu borcunu ödememişse borçlu temerrüde düşmüş olur. Borçlu temerrüdünün kısa tanımı budur. (Detay için tıklayın.. Borçlunun Temerrüdü)

Borçlunun borcu ödememe konusundaki direnimi olarak da adlandırılır.

Borcun ifası mümkün olduğu halde ifadaki ve ifayı kabuldeki gecikme temerrüt için yeterli olarak gösterilmektedir.

wt4y5u6u6u6

9.. Temerrüt Süresi Nedir?

Temerrüt süresi, aslında farklı tanımlarda kullanılabilir. Neyi kastedildiğine bağlıdır. Temerrüde düşme süresi, borcun ödenme tarihinin geçmesinden sonra ne kadar zaman daha hak verildiğini anlatabilir. Temerrüt süresi derken, temerrüdün gerçekleşmesinden sonraki işlemlerin ne kadar süre içerisinde gerçekleşeceği de anlatılıyor olabilir.

Ya da temerrüt süresi ile bazen sonraki faizler vs. anlatılıyor olabilir. Mesela gecikme faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda belli bir parayı talep etme hakkı olan alacaklıya, bu paradan bahsi geçen süre boyunca yoksun kalması nedeniyle ödenen faiz olarak karşımıza çıkar. Buradaki süre de temerrüt süresi, derken kastedilmiş olabilir.

10.. Temerrüt Tarihi Nedir?

İhtar, sözlükte bir şeyi anımsatma olarak geçer. Hukukta ise kısaca, hukuksal boyutu olan her türlü durum için karşı tarafa gönderilen yazılı uyarı olarak bilinir. Borcun ifası mümkün olduğu halde ifadaki ve ifayı kabuldeki gecikme temerrüde düşmek olarak bilinir. Eskiden temerrüt tarihi, karşı taraf tarafından yapılan ihtar tarihi olarak bilinse de günümüzde temerrüde düşme tarihi olarak bilinir.

Yani anlaşma şartlarının yerine getirilmediği tarih, temerrüt tarihi olarak geçer. Borcun ödenmesi gerekirken ödenmediği, daha önceden belirlenmiş tarih, temerrüt tarihi olarak verilir. Ancak siz yine de neyi kastedildiğini iyi araştırın.

Bu konu hakkında detaya girecek olursak;

Temerrüde yol açan bir anlaşmada, haksız fiilden doğran tazminatlarda, ihtar çekilmesine gerek kalmaksızın, haksız fiilin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş sayılacaktır olarak anlatılır (X). Borçlunun temerrüdü için ayrıca ihtar şartının aranması durumunda olay tarihi ile temerrüt tarihi (ihtar tarihi) arasında, faizin işlememesi şeklinde haksız fiilin faili lehine sonuç çıkacaktır. Bunu önleme amacıyla haksız fiilden doğan tazminatlarda fiilin gerçekleştiği tarih temerrüt tarihi sayılmıştır, olarak anlatılır.

Temerrüt tarihi de anlaşıldığına göre diğer başlığımıza geçelim.

wr3t4y4y4y

11.. Temerrüt Faizi Nedir?

Temerrüt faizi, temerrüde düşülmesi sonucunda ortaya çıkan, ödenmesi zorunlu olan faizdir. Taraflardan birinin bir para alacağı doğması durumunda zarar etmiş mi etmemiş mi, ya da borçlu kusurlu mu değil mi, bakılmaksızın temerrüt faizinin ödenmesi zorunludur.

Yani şöyle düşünün, Kasım amcanın size bir miktar borcu var, 5. Ayda ödemesi gerekiyor, ancak ödemedi. Ortada bir anlaşmanız vardı, temerrüt yoluna gittiniz, temerrüt kesinleşti. Temerrüt tarihinden itibaren, ödenmesi gereken meblağ ile ilgili ortaya çıkan faize temerrüt faizi denir.

Temerrüt faizinden bahsedebilmek için, önce bir para borcunun meydana gelmesi ve devamında temerrüdün gerçekleşmesi gerekmektedir.

12.. Borsada Temerrüt

Borsa işlemleri sırasında da temerrüt durumu ortaya çıkabilir. Borsa işlemleriniz sırasında teminat açığı oluşması durumunda ilgili kurum tarafından (ülkemizde genelde Takas Bank) yasal uyarı (Teminat tamamlama çağrısı) gelerek, bu borcun (teminat açığının) ödenmesine dair size belli bir süre zarfı verilir. İlgili kurum tarafından verilen süre zarfında, borsadaki ilgili borcu ödemediyseniz hesabınız temerrüde düşmüş kabul edilir. Genelde bu süre “T+1 günü saat 15:00’a kadar olan süre” olur.

Borçlu (siz), temerrüde düşme olayından hemen sonra borcunuzu öder ve teminat farkını kapatırsanız bu durum birinci temerrüde düşmüş olarak adlandırılır. Hesabınıza (yatırımcının hesabına), o tarihteki faiz oranları esas alınarak en yüksek faiz oranından faiz uygulanır.

Borçlu (siz), temerrüde düşme olayından hemen sonra borcunuzu ödeyemezseniz hesabınız (yatırımcının hesabı) ikinci temerrüde düşmüş olarak adlandırılır. İkinci temerrüde düşen hesaplara, üç kat faiz uygulanmaktadır.

Temerrüdün daha sonraki (ilerleyen) günlere kalması söz konusuysa, temerrüt faizi hesaplanırken temerrüde kalınan süre içerisindeki günlerde, her gün için geçerli olan faiz oranı kullanılır.

Ancak bu durum bazen ilgili aracı kurum ya da ilgili anlaşma şartlarına göre de değişkenlik arz edebilir.

Yatırımcı tarafından, sorumlulukları belirtilmiş vakit içerisinde yerine getirilmediyse;

  • Teminat tutarları, Takasbank açısından nakit haline dönüştürülebilir,
  • Açık durumdaki pozisyonlar, seans içerisinde alakalı borsa ya da üye açısından likide edilebilir.

Özetleyecek olursak, yatırımcı tarafından, ülkemizde Takasbank’a yatırılması gereken miktarların yatırılmaması, ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi ya da diğer sorumlulukların gerçekleştirilmemesi durumunda borsada temerrüt olarak bilinmektedir.

 

13.. Temerrüt Dahil Değildir Ne Demek?

Genelde, ilgili işlemlerde temerrüt durumunun dahil edilmediğini anlatırken “temerrüt dahil değildir” ibaresi kullanılır.

14.. Kredi Temerrüt Nedir?

Alacaklı tarafın ya da borçlu tarafın, birinin söz konusu vade dolmasına rağmen borcunu ödememede ya da anlaşmadaki yükümlülüğünü usule uygun olarak yerine getirmemede direnmesine temerrüde düşme denir.

Bu durum kredilerde de görülebilir ve bu duruma en bilindik örneği de konut kredisi olarak verilir. İlgili kredilerin taksitlerini ödeyememe durumunda krediyi alan taraf temerrüde düşebilir.

Sözleşmeye bağlı hükümler çerçevesinde, taksitleri ödemede temerrüte düştükleri için haklarında yasal takip başlatılanlar ve de İdare lehine sonuçlanan Sözleşmenin Feshi ve Tahliye davalarında ödenmemiş taksit borçlarının ödenmesi durumunda dava sürecinin durdurulduğuna ve konut sahipliğinin devamının sağlandığına dair örnekler vardır. Ancak bu durumları ilgili banka ya da aracı kurumlar ya da kredi çektiğiniz herhangi bir kurum üzerinden araştırma yaparak daha net sonuçlar elde etmeniz yararınıza olacaktır.

wr43tyy4y

15.. Son Kısım

Temerrüt, alacaklı ya da borçlu taraflardan ikisine göre de tanımlanabilir. Alacaklı taraf, sözleşmeye uygun olarak üzerine düşen sorumlulukları usulüne uygun ve de belirlenen zaman zarfında yapmadığı durumlarda alacaklının temerrüdü oluşabilir. Borçlu taraf ise yine usulüne uygun ve de belirlenen vadede borcunu ödememesi durumunda borçlunun temerrüdü durumu ortaya çıkabilir.

Bir borçlu zamanında ödeme yapmadığında/yapamadığında, ödemeleri kaçırdığında ya da ödeme yapmaktan kaçındığında veya durdurduğunda temerrüt meydana gelebilir. Temerrüte sadece kişi ya da kurum bağlamında bakmamak gerekir; bireyler, işletmeler ve hatta ülkeler dahi borç yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda temerrüde düşebilirler. Temerrüt riskleri genellikle alacaklılar tarafından önceden hesaplanır ve anlaşmalar öyle yapılır.

Temerrüt kavramı söz konusu mala, borca, anlaşma yapılan ortama (piyasaya), anlaşılan kişiye ya da kuruma, ve de ilgili borsa ya da piyasadaki yönetici kuruma göre çeşitli manalara gelebilir. Üzerine düşeni vaktinde yerine getirmemek ve bu durumda direnmek olarak özetlenebilir. Temerrüde düşmesi için gerekli süre değişkenlik gösterebilir.

“Temerrüt nedir, borçları ödemeye direnme ne demektir, temerrüde düşünce ne olur, borçlunun temerrüdü ve alacaklının temerrüdü ne manalara gelir, ifası ne demek, ihtar ne demek, temerrüde düşmek ne demek, borsada temerrüt, temerrüt faizi, olasılığı, riski gibi kavramlar nedir?” konularında güzel bir yazıyla karşınızdaydık.

Araya da temerrüt süresi nedir, borçlar hukukunda karşılığı nedir, temerrüt tarihi nedir, temerrüt dahil değildir ne demek, borçlu temerrüdü şartları gibi bazı bilgileri de sıkıştırdık.

Bizim için yine son derece keyifli bir yazı oldu. Size bildiklerimizi aktarırken, bilmediğimiz konuları araştırma ve de unuttuklarımızı hatırlama fırsatı doğdu. Umarım sizin de işinize yaramıştır.

Sevdiklerinizle son derece sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kahkahalı, bol kazançlı an’larınız olsun..

Sağlıcakla efendim..

Yorum yapın